TALLER D’ENTRENAMENT EN ANGLÈS

WORKSHOP: TRAINING IN ENGLISH

GUANYA FLUIDESA PER A ACTUAR EN ANGLÈS!

BE MORE FLUENT ACTING IN ENGLISH!

Dissabte 14 de novembre, de 10:00h a 14:00h

Oriol Castro

45€
10% de descompte abans de l’1 de novembre

Dirigit a adults amb qualsevol tipus d’experiència, des de principiants en la posada en escena que volen millorar el seu nivell d’anglès alhora que desenvolupen habilitats per parlar en públic, consciència d’un/a mateix/a, autoconfiança, veu, aprendre a treballar com a part d’un equip i el poder del llenguatge, fins a actors i actrius que volen sentir-se més segurs/es quan estan actuant en anglès, explorant conceptes com són la veritat i el joc en un idioma estranger.

Màxim 12 places.

Les places s’assignaran per a ordre d’inscripció.

Descripció del curs 

Aquest curs de teatre en anglès va dirigit a adults amb qualsevol tipus d’experiència, des de principiants en la posada en escena que volen millorar el seu nivell d’anglès alhora que desenvolupen habilitats per parlar en públic, consciència d’un/a mateix/a, autoconfiança, veu, aprendre a treballar com a part d’un equip i el poder del llenguatge, fins a actors i actrius que volen sentir-se més segurs/es quan estan actuant en anglès, explorant conceptes com són la veritat i el joc en un idioma estranger.

L’objectiu principal és acabar el curs amb unes capacitats comunicatives millorades i una interpretació teatral en anglès creïble, i aprendre les claus per assajar qualsevol text en una llengua estrangera. El curs, exceptuant el monòleg de la primera classe, es durà a cap completament en anglès. Aquest  curs intensiu de teatre en anglès està dirigit tant a qui vulgui practicar anglès com a qui vulgui practicar acting en diferents estats creatius.

Totes les setmanes segueixen una línia temàtica compartida, però estan plantejades com a unitats didàctiques independents, de manera que es poden realitzar el número de setmanes que es vulgui.

Description of the course

This course of theatre in English is aimed at adults with any kind of experience, from beginners in staging who want to improve their English level while developing public speaking skills, self-awareness, self-confidence, voice, learn to work as part of an ensemble, and the power of language, to actors and actresses who want to feel more confident when they are acting in English, exploring concepts such as truth and play in a foreign language.

The main objective is to end the course with improved communication skills and a believable acting in English, and learn the keys to rehearse any kind of text in a foreign language. The course, except from the first class monologue, will be taught entirely in English.

This theatre intensive course is targeted at people who want to practice English as well as to people who want to practice acting in different creative states. All weeks follow a shared thematic line, but they are set as independent didactic units, so one can do the number of weeks they want.

Contingut

  • Practicar la fluïdesa en anglès parlat
  • Obtenir eines per entendre i analitzar un text en anglès
  • Millorar les nostres habilitats interpretatives en una llengua estrangera
  • Descobrir les claus naturals de les nostres actuacions teatrals i enfortir-les en diferents contextos
  • Exercitar la nostra capacitat d’improvisació teatral

Temàtiques

SETMANA 1: L’AQUÍ I ARA
Durant aquesta setmana treballarem en exercisis d’improvisació utilitzant els temps verbals presents, vocabulari i frases fetes d’ús diari relacionades amb el nostre estil de vida, i també en personatges reals.

SETMANA 2: VIATJANT EN EL TEMPS
Aquest a setmana ens centrarem en exercicis d’interpretació en els que haurem d’utilitzar temps verbals passats i futurs, vocabulari i expressions relacionades amb diferents punts de temps i lloc, i treballarem en personatges de diferents períodes temporals.

SETMANA 3: UNIVERSOS PARAL·LELS
Aquesta setmana tindrem exercisis basats en condicionals, utilitzant vocabulari i frases fetes aplicades a situacions irreals, i treballarem en personatges, llocs i contextos imaginaris.

SETMANA 4: LA TEORIA DEL TOT
Durant aquesta setmana barrejarem cada temps verbal, vocabulari i maneres de parlar que s’hagin pogut veure en setmanes anteriors.

Content

  • Practice the fluency in spoken English
  • Get tools to understand and analyze a text in English
  • Improve our acting skills in a foreign language
  • Discover the natural keys of our performances and enhance them in different contexts
  • Exercise our improvisational capacity

Thematics

WEEK 1: THE HERE AND NOW

During this week we’re going to work on improv exercises using present tenses, everyday vocabulary and idioms related to aspects of our lifestyle, and also on real characters. 
WEEK 2: TRAVELLING THROUGH TIME
This week we will focus on acting exercises in which we’ll have to use past and future tenses, vocabulary and expressions related to different points of time and place, and we will work on characters from different periods of time. 
WEEK 3: PARALLEL UNIVERSES
This week we’ll have improv exercises based on conditionals, using vocabulary and idioms applied to unreal situations, and we’ll work on imaginary characters, places and contexts. 
WEEK 4: THE THEORY OF EVERYTHING
During this week we will mix every tense, vocabulary and ways of speaking that could have been seen in previous weeks.

Metodologia

Dividit en dos dies, el curs de teatre en anglès tindrà una primera sessió centrada en l’anàlisi de l’actuació i el mètode de cada estudiant en la seva llengua materna. Mitjançant l’explicació d’una anècdota o una història en el seu idioma, podrem analitzar les parts que fan el seu discurs creïble i aprendrem maneres de transportar-les a un idioma estranger. Compartirem també experiències personals i professionals que ens portaran a treballar com millorar diverses habilitats en relació amb la interpretació en anglès.
Durant la segona sessió, cada estudiant treballarà en explicar la mateixa anècdota o història en anglès i aplicar els elements vistos durant la primera sessió. L’èmfasi es posarà en la manera com ens comuniquem en anglès, i en com entendre un text i fer-lo nostre tant com la barrera lingüística ens ho permeti.
Els exercicis d’improvisació teatral i les dinàmiques lingüístiques seran essencials durant el curs, ja que seran la manera de perdre la vergonya i guanyar fluïdesa. A més, aprendre les claus analítiques d’interpretació teatral, tal com faríem amb el guió o la direcció, serà part del curs.

Methodology

Divided in two days, this course of theatre in English will have a first session focused on the analysis of each student’s own acting and method in their mother tongue. Explaining an anecdote or a story in their language, we will be able to analyze the parts that make their storytelling believable and we will learn ways to transport that to a foreign language. We will also share personal and professional experiences that will lead us to work on how to improve different skills regarding acting in English.
During the second session, every student will work on telling the same anecdote or story in English and applying the elements seen during the first session. The emphasis will be on the way we communicate in English, and on how to understand a text and make it ours as much as the language barrier allows us to.
Theatrical improvisation exercises and linguistic dynamics will be essential during the course, as they will be the path to overcome shyness and gain fluency. Also, learning the analysis keys of acting, just as we would do with screenwriting or directing, will be part of the course.

Oriol Castro

Oriol Castro-Herero 1

Actor, guionista i professor d’interpretació en anglès. Des que era adolescent s’ha format en interpretació, mentre més tard cursava el grau d’Estudis Anglesos a la UB i un màster en Guió de Ficció a l’ECIB. El seu entrenament actoral inclou formació dramàtica a l’escola Eòlia, així com cursos amb Mel Churcher, Luci Lenox i Boyan Ivic. Ha combinat el seu aprenentatge interpretatiu amb altres feines, com la de professor d’anglès. També ha treballat dins l’equip de comunicació de projectes del Parlament Europeu, i com a realitzador de diversos spots de disseminació per l’EIT Health. Entre la seva trajectòria artística, ha estat co-director i actor del grup de teatre de la UB, i ha actuat en diferents projectes teatrals estrenats al Sant Andreu Teatre o a La Seca Espai Brossa, així com a diversos curts i videoclips. El 2017, va escriure, dirigir i protagonitzar la seva primera pel•lícula de baix pressupost “Minnesota”, que va seguir el 2019 amb “ring of a man called sheshonq”, actualment en postproducció.