TALLER D’ENTRENAMENT EN ANGLÈS

WORKSHOP: TRAINING IN ENGLISH

Durant tot el curs oferim la modalitat híbrida, de manera que els/les alumnes que per motius sanitaris hagin de quedar-se a casa, poden seguir les classes via online.

Les sessions que per restriccions sanitàries no es puguin realitzar presencialment es faran en format online, dins l’horari i calendari habituals.

GUANYA FLUIDESA PER ACTUAR EN ANGLÈS!

BE MORE FLUENT ACTING IN ENGLISH!

Grup 1: dijous 8 i 15 de juliol, de 19h a 21h

Grup 2: dissabte 10 de juliol, de 10h a 14h

Oriol Castro

45€
10% de descompte abans del 15 de maig.

Nivell general

Màxim 12 places.

Les places s’assignaran per a ordre d’inscripció.

Descripció del curs 

Aquest taller d’entrenament en anglès està dirigit a persones adultes amb qualsevol mena d’experiència, des de principiants en interpretació o parlar en públic en anglès, fins a professionals que busquen un nou pas en la seva carrera.

L’objectiu principal és acabar el curs amb unes capacitats comunicatives millorades i una interpretació creïble en anglès, i aprendre les claus per assajar qualsevol text en una llengua estrangera. El taller, exceptuant el monòleg de la primera classe, es durà a cap completament en anglès.

Description of the course

This workshop is aimed at adults with any kind of experience, from beginners in acting or public speaking in English to professionals who are looking for a new step in their career.

The main objective is to end the workshop with improved communication skills and a believable acting in English, and learn the keys to rehearse any kind of text in a foreign language. The course, except from the first class monologue, will be taught entirely in English.

Contingut

  • Practicar la fluïdesa en anglès parlat
  • Obtenir eines per entendre i analitzar un text en anglès
  • Millorar les nostres habilitats interpretatives en una llengua estrangera
  • Descobrir les claus naturals de les nostres actuacions i enfortir-les en diferents contextos
  • Exercitar la nostra capacitat d’improvisació

Content

  • Practice the fluency in spoken English
  • Get tools to understand and analyze a text in English
  • Improve our acting skills in a foreign language
  • Discover the natural keys of our performances and enhance them in different contexts
  • Exercise our improvisational capacity

Metodologia

Dividit en dos parts, el taller tindrà una primera part centrada en l’anàlisi de l’actuació i el mètode de cada estudiant en la seva llengua materna. Mitjançant l’explicació d’una anècdota o una història en el seu idioma, podrem analitzar les parts que fan el seu discurs creïble i aprendrem maneres de transportar-les a un idioma estranger. Compartirem també experiències personals i professionals que ens portaran a treballar com millorar diverses habilitats en relació amb la interpretació en anglès.

Durant la segona part, cada estudiant treballarà en explicar la mateixa anècdota o història en anglès, i després interpretar la d’algú altre, aplicant els elements vistos durant la primera part. L’èmfasi es posarà en la manera com ens comuniquem en anglès, i en com entendre un text i fer-lo nostre tant com la barrera lingüística ens ho permeti.

Els exercicis d’improvisació i les dinàmiques lingüístiques seran essencials durant el taller, ja que seran la manera de perdre la vergonya i guanyar fluïdesa. A més, aprendre les claus analítiques d’interpretació, tal com faríem amb el guió o la direcció, serà part del curs.

Methodology

Divided in two parts, the workshop will have a first part focused on the analysis of each student’s own acting and method in their mother tongue. Explaining an anecdote or a story in their language, we will be able to analyze the parts that make their storytelling believable and we will learn ways to transport that to a foreign language. We will also share personal and professional experiences that will lead us to work on how to improve different skills regarding acting in English.

During the second part, every student will work on telling the same anecdote or story in English, and then perform someone else’s, applying the elements seen during the first part. The emphasis will be on the way we communicate in English, and on how to understand a text and make it ours as much as the language barrier allows us to.

Improvisation exercises and linguistic dynamics will be essential during the workshop, as they will be the path to overcome shyness and gain fluency. Also, learning the analysis keys of acting, just as we would do with screenwriting or directing, will be part of the course.

Oriol Castro

Oriol Castro-Herero 1

Actor, guionista i professor d’interpretació en anglès. Des que era adolescent s’ha format en interpretació, mentre més tard cursava el grau d’Estudis Anglesos a la UB i un màster en Guió de Ficció a l’ECIB. El seu entrenament actoral inclou formació dramàtica a l’escola Eòlia, així com cursos amb Mel Churcher, Luci Lenox i Boyan Ivic. Ha combinat el seu aprenentatge interpretatiu amb altres feines, com la de professor d’anglès. També ha treballat dins l’equip de comunicació de projectes del Parlament Europeu, i com a realitzador de diversos spots de disseminació per l’EIT Health. Entre la seva trajectòria artística, ha estat co-director i actor del grup de teatre de la UB, i ha actuat en diferents projectes teatrals estrenats al Sant Andreu Teatre o a La Seca Espai Brossa, així com a diversos curts i videoclips. El 2017, va escriure, dirigir i protagonitzar la seva primera pel•lícula de baix pressupost “Minnesota”, que va seguir el 2019 amb “ring of a man called sheshonq”, actualment en postproducció.